1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Вимоги до набору статей

 Статтю потрібно надсилати в електронному вигляді – на адресу видавництва … або відповідальному секретарю: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Оформлення статті:

 1. Стаття має бути набрана у програмі Microsoft Word
  Гарнітура Times New Roman (14 пунктів), без табуляторів і переносів. Інтервал між рядками 1.5. Поля з усіх боків 2 см.
 2. Обсяг статті не має перевищувати 10-ти сторінок (без списку літератури).
 3. Стаття має бути ретельно відредагована (як науково, так і стилістично) автором.
 4. Оригінальні статті повинні мати такі розділи: вступ, мета, матеріал та методи, результати та їх обговорення, висновки, список літератури.
 5. Не можна застосовувати скорочення в назві статті. У тексті слід використовувати стандартні терміни і скорочення (абревіатури). Повний термін, замість якого вводиться скорочення, має передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті.
 6.  Таблиці повинні мати короткий заголовок; кожна графа – коротко озаглавлена (скорочення слів допускаються). Рекомендується при конструюванні таблиць використовувати у Word «Редактор таблиць». Фото таблиць не приймаються.
 7.  Усі фізичні і метричні одиниці повинні бути представлені в системі СІ, назви хвороб – відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, назви активних субстанцій – відповідно до Міжнародної класи­фікації непатентованих назв лікарських субстанцій (INN).

Оформлення списку літератури

 1. У списку літератури (в оригінальних статтях до 20 джерел, у оглядах літератури – до 80 джерел) необхідно привести всі роботи, згадані в статті.
 2. Списки літератури слід складати виключно за алфавітом.
 3. Не менше 50% списку повинні складати літературні джерела, опубліковані останні 5 років.
 4.  На початку списку літератури перераховуються джерела україн­ською та російською мовами, а потім – іншими мовами.
 5.  У тексті статті порядковий номер джерела у списку літератури слід наводити в квадратних дужках.
 6. Окремим блоком необхідно подавати список літератури, який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлятиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних (тобто список літератури слід надавати в двох форматах - згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та згідно вимогам Scopus):
 7. для всіх джерел, які в основному списку подані кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву статті та видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською;
 8. необхідно вказувати всіх авторів без винятку, незалежно від іх кількості (п’ять і більше);
 9. посилання на іноземні публікації в цьому додатковому списку повторюються, але розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.

Оформлення резюме

 1. Резюме до статті, в якій публікуються результати експеримен­тальних досліджень, повинно мати таку ж структуру, що і стаття, і містити такі рубрики: «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Вис­новки».
 2. Резюме інших статей (огляди, клінічні спостереження тощо) можуть оформлятися інакше.
 3.  Об’єм резюме не може бути менше 1800 знаків.
 4. Резюме надається на трьох мовах (українській, англійській, російський) та включати (крім власне структурованого резюме), назву статті, ініціали та прізвище автора (авторів), установу, де виконана робота, ключові слова
 5. За правильність написання прізвищ англійською мовою відповідальність несуть автори статті. Транслітерацію необхідно виконувати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Звертаємо увагу, що від правильності подання даних залежатиме статистика цитування публікацій у міжнародних наукометричних системах.
<