1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Приклади бібліографічних записів
згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
(1-й список літератури)
Книги
Один автор
Воячек В.І. Основи оториноларингології / В.І. Воячек. – Л. : Медгіз, 1963. – С. 269–348.
Два автори

 1. Блоцький А.А. Феномен храпу і синдром обструктивного сонного апное / А.А. Блоцький, М.С. Плужников. – СПб. : Спец. літ., 2002. – С. 106–142.

Три автори

 1. Преображенський Б.С. Хвороби вуха, горла і носа / Б.С. Предобра­женський, Я.С. Темкін, А.Г. Лихачов. – М. : Медицина, 1968. – 495 с.

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. / О.В. Гвоздев, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.

П’ять і більше авторів

 1. Основи аудіології і слухопротезування / В.Г. Базаров, І.І. Іванов, М.М. Серга та ін.. – М. : Медицина, 1984. – 252 с.

Статті в журналах, збірниках
Один автор

 1. Борзов Є.В. Значення перинатальних факторів в формуванні патології глоточної мигдалини / Є.В. Борзов // Новини оторинолар. і логопатології. – 2002. – № 2. – С. 7–10.

Два автори

 1. Ковалева Л.М. Етіологія і патогенез сфеноідитів у дітей / Л.М. Кова­лева, Є.К. Мефедовська // Оториноларингологія. – 2002. – № 2. – С. 20–24.

Три автори

 1. Brandenburg J.H. Vocal cord injection with autogenous fat: A long-term magnetic resonance imaging evaluation / J.H. Brandenburg, J.M. Unger, D. Koschkee // Laryngoscope. – 1996. – Vol. 106, N 2. – P. 174–180.
 2. При чотирьох і п’яти авторах запис бібліографічних даних анало­гічний № 4 та № 5 відповідного запису книг (див. вище).

Статті у збірнику наукових праць

 1. Макаров Г.Г. Щодо деструкції жовчних конкрементів / Г.Г. Ма­каров, І.А. Іванов // Сучасні аспекти військової медицини: зб. наук. праць Головного військового клінічного госпіталю МО України. – К. : Гордон, 2010. – В. 17. – С. 74–79.

Тези доповідей

 1. Бабій А.І. Новий алгоритм находження кульмінації експеримент­таль­ного нистагма / А.І. Бабій, П.І. Борзевич // 8 з’їзд офтальмологів Респ. Беларусь: Тези доп. – Мн., 2007. – С. 68–70.

Автореферати дисертацій

 1. Петров С.М. Слухова адаптація в нормі та при периферичних ураженнях слуху: автореф. дис. … канд. мед. наук: спец. 14.01.19 / Петров Сергій Михайлович; Укр. військ. мед. академія. – К., 2008. – 24 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в Україні : матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, 13–14 жовтня, 2010 р., Київ / М-во освіти і науки України. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.

Методичні рекомендації

 1. Кузьмин Ю.І. Оцінка важкості речових порушень при інсульті: метод., рекомендації / Ю.І. Кузьмин, Г.А. Коробков. – М., 1991. – 27 с.: табл. – Бібліогр.: С. 23–24.

Патенти

 1. Патент № 43079 України, МПК (2009) А61В 17/00. Спосіб дренування рани після висічення кіст крижово-куприкової ділянки / Цема Є.В., Мішалов В.Г.; заявник і патентовласник НМУ ім. О.О. Бо­гомольця – № 2000904976; заявл. 20.05.2009; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. – 4 с. : іл.

Авторські свідоцтва (а.с.)

 1. А.с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Пристрій для захоплення неорієнтованих деталей типу валів / В.С. Ваулін, В.Г. Кемайкін (Україна). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : іл.

 

Приклади бібліографічних записів
згідно з вимогами Scopus
(2-й список літератури)

Вигляд у списку 1

Вигляд у списку 2

Дерюгин М.В., Бойцов С.А. Хронические миокардиты.– СПб: ЭЛБИ, 2005.– 288 с.

Deriugin MB, Boitsov SA. ELBI,2005.228 p (in Russ).

Радченко А.Д., Михеева Е.В., Сиренко Ю.М. и др. Эффективность лечения на основе препарата Лористы // Артериальная гипертензия.– 2010.– № 6.– С. 23–35.

Radchenko АD, Мikheyeva ЕV, Sirenko YuМ, Kushnir SN, Ponomariova GV. Arterialnaya Hypertensiya – Arterial Hypertension 2010;6:23–35 (in Russ).

Thibault H., Piot C., Staat P. et al. Long-term benefit of postconditioning // Circulation.– 2008.– Vol. 117 (8).– P. 1037–1044.

Thibault H, Piot C, Staat P, Bontemps L, Sportouch C, Rioufol G, Cung TT, Bonnefoy E, Angoulvant D, Aupetit JF, Finet G, Andre-Fouet X, Macia JC, Raczka F, Rossi R, Itti R, Kirkorian G, Derumeaux G, Ovize M. Long-term benefit of postconditioning. Circulation 2008;117(8):1037–1044.

<