1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Відшарування сітківки – процес відділення сітківки від підлягаючих тканин. При цьому порушується анатомічний і функціональний зв'язок фоторецепторного апарата із судинною оболонкою. Суб'єктивно це виражається в порушенні периферичного зору, а якщо процес захоплює центр сітківки то й зниженням гостроти зору. По походженню відшарувння сітківки розділяють на 3 основні групи:

 1. Регматогенні - викликані розривами сітчастої оболонки з наступним проникненням рідини зі склоподібного тіла під сітківку через розрив.
 2. Тракційні - викликані натягом сітківки проліферативними утвореннями, наприклад при діабетичній ретинопатії
 3. Ексудативні - викликані просочуванням рідини під сітківку з підлягаючих тканин.

Група яка найбільше широко зустрічається це регматогенні відшарування. Вони, як уже було сказано, виникають внаслідок розриву сітківки який частіше локалізується на периферії оболонки. Периферичні дегенерації можуть бути наслідком змін ока при короткозорості коли всі оболонки очного яблука розтягуються внаслідок більш інтенсивного зростання ока або як наслідок травм. Але можуть виникати й без видимих причин. Але, як правило, необхідний ще один елемент. Це тракційний механізм - натяг сітківки з боку склоподібного тіла. Це може бути знову ж відшарування склоподібного тіла від сітківки при короткозорості або вікова, травматична, але при цьому залишаються зони більш щільного зрощення на місці яких і виникають тракції. Тракції можуть бути й первинними й викликати розрив а після й відшарування.

ДІАГНОСТИКА: Хворі пред'являють скарги на «затемнення» у полі зору, можливе зниження гостроти зору. Як правило це підтверджується виконанням периметрії. Огляд очного дна частіше дає відповідь на питання про розвиток відшарування сітківки. У сумнівних випадках і при непрозорості оптичних середовищ виконується ультразвукове сканування ока, що підтверджує діагноз.

ЛІКУВАННЯ: Хірургічні методи лікування відшарування сітківки розділяються на екстрасклеральні (втручання які робляться на поверхні склери) і ендовітреальні (втручання які проводяться зсередини очного яблука).

Метою будь-якої операції із приводу відшарування сітківки є зближення відшарованої сітківки з пігментним епітелієм, тобто прилягання сітківки до підлягаючих оболонок із блокуванням розривів і звільнення сітківки від тракцій.

 • Екстрасклеральне пломбування, балонування або циркляж використовується при невисоких відшаруваннях сітківки без вираженого тракційного механізму. Зміст лікування полягає в розміщенні спеціальної пломби або пневматичного балона зовні ока й створення компресії на склеру очного яблука. У результаті склера з підлягаючими оболонками наближається до відшарованої сітківки. Розриви сітківки блокуються або кріокоагуляціей (заморожуванням) або лазерною коагуляцією.
 • Закрита вітректомія – видалення склоподібного тіла яке заповнює задній відділ ока разом із тракціями за допомогою спеціального приладу – вітреотома. Після сітківка розправляється на підлягаючих оболонках за рахунок введення в задній відділ ока важких перфторорганічних з'єднань. Після розправлення сітківки виконується лазерна коагуляція області розривів і периферії сітківки.  Перфторорганічне з'єднання замінюється на силіконове масло або на газоповітряну  суміш, що саморозширюється, які відіграють роль тимчасового каркаса на час поки лазерні коагуляти зможуть адекватно втримувати сітківку.

Функціональний результат лікування залежить від декількох факторів. У першу чергу це давнина відшарування сітківки. Чим більше часу проходить із моменту виникнення відшарування тим гірше прогноз для зору. Ще один фактор це чи залучена в патологічний процес центральна (макулярна) ділянка сітківки оскільки саме вона відповідає за гостроту зору.

Тому обов'язковою умовою успіху операції із приводу відшарування сітківки, є їхня своєчасність, оскільки тривале існування відшарування приводить до необоротних змін сітківки, загибелі фоторецепторів.

Отслойка сетчатки – процесс отделения сетчатки от подлежащих тканей. При этом нарушается анатомическая и функциональная связь фоторецепторного аппарата с сосудистой оболочкой. Субъективно это выражается в нарушении периферического зрения, а если процесс захватывает центр сетчатки то и снижением остроты зрения.
По происхождению отслойки сетчатки делят на 3 основные группы:

 1. Регматогенные – вызванные разрывами сетчатой оболочки с последующим проникновением жидкости из стекловидного тела под сетчатку через разрыв.
 2. Тракционные – вызванные натяжением сетчатки пролиферативными разрастаниями, например при диабетической ретинопатии
 3. Эксудативные – вызванные просачиванием жидкости под сетчатку из подлежащих тканей.

Наиболее широко встречающаяся группа это регматогенные отслойки. Они, как уже было сказано, возникают вследствие разрыва сетчатки который чаще локализуется на периферии оболочки. Периферические дегенерации могут быть следствием изменений глаза при близорукости когда все оболочки глазного яблока растягиваются вследствие более интенсивного роста глаза либо как следствие травм. Но могут возникать и без видимых причин. Но, как правило, необходим ещё один элемент. Это тракционный механизм – натяжение сетчатки со стороны стекловидного тела. Это может быть опять же отслойка стекловидного тела от сетчатки при близорукости либо возрастная, травматическая, но при этом остаются зоны более плотного сращения на месте которых и возникают тракции. Тракции могут быть и первичными и, собственно, вызвать разрыв а после и отслойку.

ДИАГНОСТИКА: Больные предъявляют жалобы на «затемнения» в поле зрения, возможно снижение остроты зрения. Как правило это подтверждается выполнением периметрии. Осмотр глазного дна чаще даёт ответ на вопрос о развитии отслойки сетчатки. В сомнительных случаях и при непрозрачности оптических сред выполняется ультразвуковое сканирование глаза, подтверждающее диагноз.

ЛЕЧЕНИЕ: Хирургические методы лечения отслойки сетчатки подразделяются на экстрасклеральные (вмешательство производится на поверхности склеры) и эндовитреальные (вмешательство проводится изнутри глазного яблока).

Целью любой операции по поводу отслойки сетчатки является сближение отслоенной сетчатки с пигментным эпителием, то есть прилегание сетчатки к подлежащим оболочкам с блокированием разрывов и освобождение сетчатки от тракций.

 • Экстрасклеральное пломбирование, балонирование или циркляж используется при невысоких отслойках сетчатки без выраженного тракционного механизма. Смысл лечения заключается в размещении специальной пломбы либо пневматического баллона снаружи глаза и создания компрессии на склеру глазного яблока. В результате склера с подлежащими оболочками приближается к отслоённой сетчатке. Разрывы сетчатки блокируются либо криокоагуляцией (замораживанием) либо лазерной коагуляцией.
 • Закрытая витрэктомия – удаление стекловидного тела заполняющего задний отдел глаза вместе с тракциями при помощи специального прибора – витреотома. После сетчатка расправляется на подлежащих оболочках за счёт введения в задний отдел глаза тяжёлых перфторорганических соединений. После расправления сетчатки производится лазерная коагуляция области разрывов и периферии сетчатки. Перфторорганическое соединение заменяется на силиконовое масло либо на газовоздушную саморасширяющуюся смесь которые играют роль временного каркаса на время пока лазерные коагуляты смогут адекватно удерживать сетчатку.

Функциональный результат лечения зависит от нескольких факторов. В первую очередь это давность отслойки сетчатки. Чем больше времени проходит с момента возникновения отслойки тем хуже прогноз для зрения. Ещё один фактор это вовлечена ли в патологический процесс центральная (макулярная) область сетчатки поскольку именно она отвечает за остроту зрения.

Поэтому обязательным условием успеха операции по поводу отслойки сетчатки, является их своевременность, поскольку длительное существование отслойки приводит к необратимым изменениям сетчатки, гибели фоторецепторов.

<