1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

УДК 616-093/-098

Клінічна оцінка 125 операцій PV-фотоселективної вапоризації із середніми термінами спостереження

С.В. Головко
Клініка урології Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МОУ

Стандартним хірургічним методом лікування симптомів нижніх сечових шляхів досі є трансуретральна резекція простати (ТУРП). Спроби надалі зменшити ускладнення, що пов’язані з цією операцією, призвели до розвитку інших, більш мінімально інвазивних хірургічних методик. Однією з вказаних технологій є фотоселективна вапоризація простати (ФВП) з застосуванням «Зеленого лазеру» (American Medical Systems, Minnetonka, Minnesota, USA). Чисельні дослідження [1,4] показали, що PV-ФВП операція пов’язана з досить низькою частотою післяопераційних ускладнень, швидким вилученням простатичних тканин і значним покращенням показників сечовипускання, включаючи максимальну швидкість сечовипускання. Завдяки тому, що в якості іриганта використовується ізотонічний розчин, стало можливим виконувати фотоселективну вапоризацію при розмірах простати >100г без ризику розвитку ТУР-синдрому [5,6].

ФВП забезпечує клінічні результати, що подібні до виходів після ТУРП, але має певні переваги над останнім методом. Фотоселективна вапоризація може бути виконана амбулаторно, має менший час катетеризації і госпіталізації, а також більший профіль безпечності. Більш того, вона може бути успішно застосована у пацієнтів високого ризику, а саме у хворих з важкою серцево-легеневою патологією і у хворих, що отримують антикоагулянти або при поєднанні вказаних станів [7,8].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З травня 2010 року по січень 2011 року ми використовували 80-Вт КТР лазер (GreenLight PV) для операцій у пацієнтів, в яких спостерігалися симптоми нижніх сечових шляхів (СНСШ) внаслідок ДГПЗ. Критерії включення до дослідження включали максимальну швидкість сечовипускання (Qmax) <15мл/с або трансвезикально визначену залишкову сечу (Vres) >100мл в поєднанні з International Prostate Symptom Score (IPSS) >7. У пацієнтів із СНСШ внаслідок ДГПЗ у поєднанні з рівнем простат-специфічного антигену (PSA) >3нг/мл або при підозрі на рак простати (РПЗ) при пальцьовому ректальному дослідженні виконувалась біопсія простати мінімум з 8 точок. Якщо біопсія була негативною (рак простати не виявлений), пацієнти включались до дослідження. Пацієнти з ознаками гострої інфекції сечових шляхів (ІСШ) або гострою чи хронічною затримкою сечі в анамнезі, яким встановлювався уретральний катетер, були виключені з цього дослідження.

Антимікробна профілактика (Ципрофлоксацин 200мг внутрішньовенно) застосовувалась за 30 хвилин до операції і протягом 1 доби після операції. Ніякі інші додаткові препарати не застосовувались. Зазвичай пацієнти надходили до відділення за 1 добу до операції. Далі виконувалось стандартне передопераційне обстеження. Операція, як правило, виконувалась на наступний день.

Лазерний світловод (ADDStat) вводився крізь робочий канал (9Fr) лазерного цистоскопу (розмір зовнішнього тубусу 22,5Fr). Виконувалась постійна іригація, яка гарантує забезпечення відмінного поля зору протягом усієї операції. Для іригації застосовувався стерильний фізіологічний розчин.

Подальше обстеження виконувалось у нашій клініці при виписці, а також через 3,6 і 12 місяців після операції. При аналізі результатів визначались Vres і Qmax. Всі пацієнти були досконало опитані відповідно шкалі IPSS у вказані терміни.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Всього вапоризація 80-Вт КТР-лазером була успішно виконана 125 пацієнтам. Детальні характеристики хворих представлені у таблиці 1. В процесі спостереження 4 пацієнта відмовились від участі у подальшому спостереженні, деякі були втрачені з поля спостереження. Подальші захворювання терапевтичного профілю завадили спостереженню у 3 пацієнтів. Два пацієнта померли від інших захворювань.

Середній вік пацієнтів склав 68,6 років (51-90 років), середній об’єм простати був 72,8мл (31-150мл), рівень передопераційного простат-специфічного антигену (PSA) дорівнював 3,86нг/мл (0-16нг/мл). У 48 пацієнтів, які були хворими на симптоми нижніх сечових шляхів внаслідок ДГПЗ, початковий об’єм залишкової сечі був >200мл. Середня тривалість операції становила 94,5 хвилини (60-140хв.). Оскільки у більшості випадків застосовувалась спинномозкова анестезія, було необхідним післяопераційне встановлення уретрального катетера. Звичайно катетер вилучали на 1-2 добу після операції. Середній час до вилучення катетера становив 1,9 післяопераційних днів (1-3).

Таблиця № 1 КТР-лазерна вапоризація простати: дані (n=125)
Період Характеристика Значення
Передопераційний Вік (років) 68,6 (51-90)
Передопераційне ПСА (нг/мл) 3,86 (0-16)
Загальний об’єм простати (мл) 72,8 (31-150)
Операційний час (хвилини) 94,5 (60-140)
Застосована енергія (кДж) 194 (120-249)
Інтраопераційний Вилучення уретрального катетера (день після операції) 1,9 (1-3)
Госпіталізація (днів) 4,67 (2-22)
Післяопераційний Виписані з уретральним (надлобковим) катетером 6/0

Функціональні параметри покращувались негайно після вилучення катетера. Порівняно з передопераційними даними, значно збільшилось Qmax (р<0,001), в середньому від 111% (+7,9мл/с) при виписці до 213% (+15,1мл/с) після 3 місяців, 201% (+14,3мл/с) після 6 місяців і в кінцевому рахунку до 252% (+17,9мл/с) після 12 місяців. Рахунок іритативних симптомів, IPSS також значно зменшився (p<0,001) безпосередньо після хірургічного втручання. Покращення Qmax, Vres, QoL, IPSS було підтверджено протягом всього 12-місячного періоду спостереження (Табл.2).

Таблиця № 2 Суб’єктивне та об’єктивне спостереження після 125 КТР-операцій.
Показники До операції (n=125) Спостереження
При виписці (n=125) 3 місяці (n=89) 6 місяці (n=78) 12 місяці (n=73)
IPSS 18,6±6,3(8-31) 9,9±6,7(1-32)1 7,7±6,42 (0-25) 6,4±5,4ns (0-15) 7,0±7,0ns (0-8)
Qmax (ml/s) 7,1±3,2 (1-14) 15,0±9,71 (4-56) 22,2±11,51 (5-64) 21,4±9,2ns (10-49) 25,0±8,8ns (10-40)
QoL 5,1 2,1 2,0 2,0 1,9
Vres (ml) 157±158 (20-800) 88±1121 (0-600) 23±321 (0-103) 24±47ns (0-250) 36±45ns (0-135)

Дані представлені як середнє ± стандартна девіація (коливання). ns = не значущий;
1р<0,001;
2р=0,004.

<