1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

НЕГОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ


МКХ-10: С82, С83, С84

Визначення захворювання
Негоджкiнськi лiмфоми (НГЛ; non-Hodgkin’s lymphomas) — це солідні пухлини, що походять з лiмфоїдної тканини, найчастіше – з лімфатичних вузлів, в основі яких лежить злоякісна клональна трансформація В-, Т- чи NK-клітин на різних стадіях їх диференціації. Особливостями НГЛ, що об'єднують цілу низку лiмфоїдних пухлин рiзного ступеня злоякiсностi (grade), є надзвичайна різноманітність їх локалізації та поширення, характеру клінічного перебігу, чутливості до лікування та прогнозу.

Сучасна класифікація лімфоїдних пухлин є новим етапом логічного вдосконалення REAL-класифікації (1994) та класифікації ВООЗ (2001).

Клініка
Найхарактернiшою першою скаргою хворих на НГЛ є збiльшення одного чи декількох лiмфатичних вузлiв, в одній чи декількох ділянках, частіше периферичних. Збiльшенi лiмфатичнi вузли звичайно є неболючими, щільноеластичними, дискретними, які з часом можуть об’єднуватись у конгломерати. Можлива наявність так званих системних інтоксикаційних В- симптомів, до яких належать прогресуюча втрата ваги з наростаючою загальною слабістю, профузне пітніння та невмотивоване підвищення температури тіла.

Окрім збільшення периферичних лімфовузлів при НГЛ нерiдко виявляють поєднане чи ізольоване збiльшення внутрiшньочеревних та заочеревинних лiмфатичних мас, ураження селезінки, лімфовузлів середостіння та кільця Вальдеєра. Серед нелімфоїдних органів найчастіше при НГЛ уражаються печінка і кістковий мозок, шлунково-кишковий тракт, рідше - центральна нервова система, щитоподібна залоза, м’які тканини, геніталії, очі та орбіта, шкірна, кістки, грудна залоза, легені. Слiд пам'ятати про групу слизовоасоцiйованих (MALT) лiмфом, що належать здебільшого до низького ступеня злоякiсностi i можуть локально вражати рiзноманiтнi екстранодальнi дiлянки (найчастiше — шлунок, кишківник, слиннi та сльозовi залози) без змiн з боку лiмфатичних вузлiв, периферичної кровi та кiсткового мозку.

Дiагноз НГЛ повинен розглядатися як ймовiрний за наявностi відносного та абсолютного лімфоцитозу в периферичній крові, синдрому верхньої порожнистої вени, гострої компресiї спинного мозку, вузлуватих пухлиноподiбних шкiрних утворiв, за наявності екзофтальму, затруднення носового дихання з погіршенням слуху, збільшення яєчка, селезінки та/або печінки, ексудативного плевриту, невмотивованого асциту чи набряку нижньої кінцівки, порушень з боку центральної нервової системи.

<