1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Порядок подання статей

 

 1. Автор надсилає статтю на адресу редакції.
 2. Вимоги щодо оформлення матеріалів публікуються в кожному числі збірника та на сайті видання.
 3. Попередню оцінку матеріалу, що надійшов на адресу редакції, надає головний редактор (взяти статтю в роботу, повернути автору на доопрацювання чи відхилити).
 4. Науковий редактор спрямовує статтю без ідентифікації автора до незалежного рецензента (здебільшого — члена редакційної колегії збірника). Рецензування є подвійним сліпим.
 5. Після отримання зауважень та пропозицій рецензента (письмово) статтю розглядає відповідальний секретар.
 6. Автор отримує зауваження до статті (впродовж 4 тижнів від дня надходження матеріалу до редакції), вносить виправлення та повторно надсилає матеріал до редакції.
 7. Після повторного розгляду рецензентом і науковим редактором (оцінюється якість внесених виправлень) статтю вносять до списку публікацій у поточному числі збірника.
 8. Редакція надсилає підготовлену до публікації зверстану статтю авторові з метою остаточної перевірки тексту та ілюстративного матеріалу.
 9. Усі статті, опубліковані в збірнику, розміщуються на веб-сайті видання.
 10. Всі наукові публікації отримують цифровий ідентифікатор DOI.

Надсилаючи статтю до редакції збірника «Сучасні аспекти військової медицини», автор дає свою згоду на розміщення опублікованих матеріалів у реферативних наукометричних базах, а також на сайті видання.
Стаття (українською, англійською або російською мовою) повинна супроводжуватись офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, і мати на першій сторінці візу наукового керівника (для авторів, які не є співробітниками ГВКГ). У кінці статті мають бути підписи всіх авторів. Сторінки із інформацією про авторів та іх підписом потрібно відсканувати і надіслати електронною поштою у форматі .jpg або .pdf.
Статті, що надійшли до редакції, рецензуються та редагуються відповідно до вимог публікацій у збірнику.
В одному числі збірника може бути опубліковано не більше 3 робіт одного автора (авторів).
Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти надіслані статті, а також публікувати їх у вигляді коротких повідомлень і анотацій. Рукописи редакція не повертає.

Вихідні дані статті мають містити:

 1. Індекс УДК статті.
 2. Назва роботи.
 3.  Ініціали та прізвище автора чи авторів, науковий ступінь (за наявності).
 4. Назва установи, з якої вийшла робота (якщо авторів кілька і вони працюють у різних установах, необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… і відповідно до нумерації поставити цифри біля прізвищ авторів).
 5. Місто.
 6. Ключові слова, що стосуються теми статті.
 7. В кінці статті потрібно вказати ПІБ, електронну адресу, номер телефону автора, який відповідає за листування. Ці дані публікуватимуться у збірнику. Також необхідно додати номер телефону, за яким редакція може оперативно зв’язатися з авторами статті.

Вимоги до оформлення робіт

Статті потрібно надсилати в електронному вигляді — на адресу редакції … або на електронну адресу наукового редактора: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Оформлення статті

 1. Стаття має бути набрана у програмі Microsoft Word.
  Гарнітура — Times New Roman (14 пунктів), без табуляторів і переносів. Інтервал між рядками — 1,5. Поля з усіх боків — 2 см.
 2. Обсяг статті не має перевищувати 10 сторінок (зі списком літератури).
 3. Стаття має бути ретельно відредагована (як науково, так і стилістично) автором.
 4. Оригінальні статті повинні мати такі розділи: вступ, мета, матеріал та методи, результати та їх обговорення, висновки, список літератури.
 5. У назві статті не може бути скорочень. У тексті потрібно використовувати лише стандартні терміни і скорочення (абревіатури). Повний термін, замість якого вводиться скорочення, має передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті.
 6.  Таблиці повинні мати короткий заголовок; кожна графа — коротку назву (допускається скорочення слів). При побудові таблиць рекомендується використовувати «Редактор таблиць» у програмі Microsoft Word. Фото таблиць не приймаються.
 7.  Усі фізичні та метричні одиниці повинні бути представлені в системі СІ, назви хвороб — відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, назви активних субстанцій — відповідно до Міжнародної класи­фікації непатентованих назв лікарських субстанцій (INN).

Оформлення списку літератури

 1. У списку літератури (в оригінальних статтях до 20 джерел, у оглядах літератури — до 50 джерел) необхідно навести всі роботи, згадані у статті.
 2. Списки літератури потрібно складати за алфавітом або за появою у тексті.
 3. Не менше 50% списку повинні складати літературні джерела, опубліковані за останні 5 років.
 4.  На початку списку літератури перераховуються джерела україн­ською та російською мовами, а потім — іншими мовами.
 5.  У тексті статті порядковий номер джерела у списку літератури потрібно наводити в квадратних дужках.
 6. Оформлення списку літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015.

Оформлення резюме

 1. Резюме до статті, в якій публікуються результати експеримен­тальних досліджень, повинно мати таку ж структуру, що й стаття, і містити такі рубрики: «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки».
 2. Резюме інших статей (огляди, клінічні спостереження тощо) можуть оформлятися інакше.
 3.  Обсяг резюме не може бути меншим ніж 1800 знаків.
 4. Резюме надається трьома мовами (українською, англійською, російською) та повинно містити (крім власне структурованого резюме): назву статті, ініціали та прізвище автора (авторів), установу, де виконана робота, ключові слова (також трьома мовами).
 5. За правильність написання прізвищ англійською мовою відповідальність несуть автори статті. 
ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ
(ДСТУ 8302:2015)

Книги
Один автор

    1. Воячек В. І. Основи оториноларингології : навч.-метод. посіб. Л. : Медгіз, 1963. 348 с.
Два автори
    2. Блоцький А. А., Плужников М. С. Феномен храпу і синдром обструк­тивного сонного апное : монографія. СПб. : Спец. літ., 2002. 144 с.
Три автори
    3. Преображенський Б. С., Темкін Я. С., Лихачов А. Г. Хвороби вуха, горла і носа : навч. посіб. М. : Медицина, 1968. 495 с.
Чотири та більше авторів (можливі 2 варіанти):
    4. Гвоздев О. В., Ялпачик Ф. Ю., Рогач Ю. П., Сердюк М. М. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. К. : Вища освіта, 2006. 478 с., або
    5. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздев та ін. К. : Вища освіта, 2006. 478 с.
Без авторів
    6. Миротворення в умовах гібридної війни і в Україні : монографія / за ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с

Статті в журналах, збірниках
Один автор

    7. Борзов Є. В. Значення перинатальних факторів в формуванні пато­логії глоточної мигдалини. Новини оториноларингології і логопатогії. 2002. № 2. С. 7–10.
Два або три автори
    8. Ковалева Л. М., Мефедовська Є. К. Етіологія і патогенез сфеноїдитів у дітей. Оториноларингологія. 2002. № 2. С. 20–24.
Чотири та більше авторів
    9. Brandenburg J. H. Unger J. M. , Koschkee D., Clark R. Vocal cord injec­tion with autogenous fat: A long-term magnetic resonance imaging evaluation. Laryngoscope. 1996. No l. 106 (2). P. 174–180, або
    10. Vocal cord injection with autogenous fat: A long-term magnetic reso­nance imaging evaluation / J. H. Brandenburg et al. Laryngoscope. 1996. No l. 106 (2). P. 174–180.
Тези доповідей
    11. Соколова Ю. С. Особливості впровадження проблемного навчан­ня в старшій профільній школі. Актуальні проблеми розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : ІІІ регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3–4 березня 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53.

Автореферати дисертацій

12. Петров С.М. Слухова адаптація в нормі та при периферичних ураженнях слуху :  автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.19. Київ, 2008. 24 с.

Патенти

13. Спосіб дренування рани після висічення кіст крижово-куприкової ділянки : пат. 43079 України : МПК А61В 17/00. № 2000904976; заявл. 20.05.2009; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. 4 с.

Стандарти

14. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2012. 120 с.

Законодавчі та нормативні документи

15. Про освіту : Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178–179). С. 10–22.
16. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міні­стер­ства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур’єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.
17. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VІІІ. Оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/155618 (дата звернення 15.11.2017).

Електронні ресурси

18. Шишканов О. А. Нерухомість як об’єкт оподаткування нерухомості майна, відмінний від земельної ділянки. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/ 32.pdf. (дата звернення 27.09.2018).

<